BASES DE LA CONVOCATÒRIA, PER LA COBERTURA, MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS, DEL LLOC DE TREBALL DE DIRECTOR/A ARTÍSTIC/A DEL CENTRE D'ART CONTEMPORANI DE GIRONA   

 

És objecte de la present convocatòria la contractació laboral temporal en el règim d'alta direcció pel període de quatre anys, d'un/a tècnic/a superior per realitzar la direcció artística del Bòlit, Centre d'Art Contemporani de Girona mitjançant el sistema de concurs. La jornada laboral serà de 40 hores setmanals distribuïdes d'acord amb les necessitats del servei, i les retribucions les corresponents a la categoria A1 nivell 26.   

 

La retribució anual serà de 53.103,15 euros bruts, distribuïts en 14  mensualitats.  

 

La durada del contracte serà per un període de quatre anys a comptar des de la data de contractació, i podrà prorrogar-se aquest contracte per mutu acord de les parts manifestat de forma expressa dos mesos abans de la finalització del contracte per un termini màxim addicional de 2 anys. 

 

El termini de presentació de sol·licituds per participar en aquesta convocatòria finalitzarà transcorreguts 20 dies hàbils des de la publicació de les bases en el DOG.    

 

Termini: fins divendres 13 de novembre de 2020

 

Descarrega les bases

bases-concurs-direccio-bolit-centre-art-contemporani-girona.pdf (241,91 KB)

 
 

FAQ - Preguntes rebudes

faq-concurs-direccio-bolit-22.02.21.pdf (116,43 KB)

 

Documentació - Concurs de Direcció del Bòlit, Centre d'Art Contemporani. Girona

 
 

1. Proposta redactada pel Comitè Impulsor del Centre d'Art de Girona (2005)

01-annex-1-document-director.pdf (40,71 KB)

 
 

2. Memòria de redefinició del Bòlit (20 de juliol de 2017)

02-memoria-i-projecte-del-bolit-2017-2023-signada.pdf (193,22 KB)

 
 

3. Informació sobre la previsió de relació de col·laboració del Bòlit amb el futur Museu d'Art Modern i Contemporani

03-informacio-pla-de-reordenacio-museistica.pdf (62,94 KB)

 
 

4. Decret 60/2020 de la Xarxa Pública de Centres i Espais d'Arts Visuals de Catalunya

04-decret-60-2020-xarxa-equipaments.pdf (91,22 KB)

 
 

5. Proposta de programació i pressupost 2020 i 2021

05-programacio-bolit-2020-2021.pdf (206,48 KB)

 
 

6. Projecte AKXE-EUROPA CREATIVA

06-akxe_eacea_fr.pdf (441,24 KB)

 
 

7. Descripció dels espais del Bòlit

07-descripcio-espais-bolit.pdf (1.860,40 KB)

 
 

8. Plànols dels espais del Bòlit

08-planols-espais-bolit.pdf (408,76 KB)

 
 

9. Descripció dels recursos humans i fitxes descriptives dels llocs de treball

09-recursos-humans-i-fitxes.pdf (53,02 KB)

 
 

10. Dotació de mitjans inventariables

10-mitjans-inventariables.pdf (79,58 KB)

 
 
 

11. Memòries del Bòlit, Cntre d'Art Contemporani. Girona de 2008 a 2019

http://www.bolit.cat/cat/centre/memories-activitat.html

 
 

12. Projecte d'arxiu i servei de documentació del Bòlit, Centre d'Art Contemporani. Girona

12-bolit-documentacio.pdf (320,78 KB)

 
 

13. Nota de premsa Concurs de Direcció Bòlit, Centre d'Art Contemporani. Girona

ndp-concurs-direccio-bolit-centre-art-contemporani-girona.pdf (54,19 KB)

 

BASES DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER AL NOMENAMENT D'UN/A FUNCIONARI INTERÍ PER PROGRAMES, ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SOTESCALA AUXILIAR, PER PRESTAR ELS DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE CENTRE D'ART    

 

És objecte de la present convocatòria el nomenament d'un/a funcionari/a interí per programes, escala d'administració especial, sotsescala auxiliar, per prestar els serveis de tècnic/a auxiliar de Centre d'Art.

 

El nomenament ho serà en la modalitat de funcionari interí per programa per l'execució del "Programa d'Exposicions i Activitats del Bòlit, Centre d'Art Contemporani" finançat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per tal de prestar els serveis de Tècnic/a Auxiliar de Centre d'Art, per la durada del programa previst per 36 mesos, subjecte a la pròrroga del finançament per part de la Generalitat de Catalunya.

 

La jornada laboral serà de 35 hores setmanals distribuïda d'acord amb les necessitats del servei, i amb unes retribucions brutes mensuals de 1.659,48 euros.      

 

L'horari està distribuït en quatre dies laborables i dos en cap de setmana, essent tres de les jornades en horari partit: dimarts i dimecres de 8.45 a 14.15 h, dijous i divendres de 9.45 a 14.15 h i de 16.45 a 20.15 h, dissabtes d'11 a 14 h i de 17 a 19 h i diumenges d'11 a 14 h. Dilluns i festius, no es treballa.    

 

Convocatòria tancada.

 

Descarrega les bases i documents associats

Bases

bases-seleccio-tecnic-auxiliar-de-centre-d-art.pdf (217,96 KB)